Her bringer vi referat-notat fra generalforsamlings 2017 + efterfulgt af referat fra generalforsamlingen 2018:

NOTAT-ARK Nr. 2 fra generalforsamling 29-03-2017

Der var 29 deltagere i alt.

LN fortalte om Regan Vest, Kold Krig og 2-3 ansatte til at varetage projektet.

1.:                        DL takkede Lars for indledningen og forsamlings valgte LN til ordstyrer og HHR til referant.

2.:                        Beretning af Dennis L – blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger

3.:                        Regnskabet balancerede med 39.383,- i indtægter og 25.320,- og et overskud på 14.158

                             Regnskabet indeholdt en diverse post på udgiftssiden den undrede flere af deltagerne bl.a. Hanne

                             Vestergaard.

Men da der også var et tilsvarende stort beløb på indtægtssiden, var det ikke så mærkeligt, udgiften

var brugt til et nyt køkken på museet - og indtægten, som ingen undrede sig over, var returbetaling for

samme køkken.

Status manglede også i regnskabet. Men det skyldtes en teknisk fejl i kassererens PC’er.

Status vedlægges referatet når det udsendes.

4.:                        Budgettet balancerede med kr. 27.500,- . Her undrede Hanne Vestergaard sig igen over et

                             beløb, en diverse udgift på kr. 19.800,- Til den kunne formanden kun sige, at de var afsat til

                             udgifter i forbindelse med oprettelsen af lokalarkivet, til bl.a. en bærbar PD’er

                             Arbejdsplan for 2017. Her var man ikke nået så langt endnu, da tiden fremover i første

omgang skal bruge på Lokalarkivet, men formanden efterlyste personer til at holde foredrag,

ved de gåture rundt i byen som man gerne vil arrangerer.

5.:                        Da Museumsforeningen for Hadsund og Omegn skal sammenlægges med et lokalarkiv,

                             havde Birthe Sauer arbejdet med nye vedtægtsændringer til den nye forening:

Hadsund Museumsforening og Lokal Historiske Arkiv.

6.:                        Indkomne forslag: De blev vise til bl.a. Lise Andersen, der med sin store viden omkring museumsarbejde og de forskellig myndigheder bl.a. SAL straks kunne se, at de var meget manglefulde.

Lise satte sig derfor ned og ændrede og rettede vedtægterne til, så de nu danner baggrund til de nye vedtægter, som blev forelagt til godkendelse.

Men så nemt skulle forsamlingen Ikke slippe, for det var der flere kommentarer til:

§3 Medlemmer: her ville Just Christensen gerne vide om et familiemedlemsskab ikke skulle have 2 stemmer, eller om der kun var en stemme på medlemskab?

Det gav en længere debat og måtte til afstemning, hvor 14 stemte for en stemmeret og 8 stemte for to.

§10 Kontingent: Her var fordelingen af kontingentet til debat, særlig opdelingen hvor 50% er øremærket til brug i forbindelse med foreningens drift. De øvrige 50% er del i to hvor 25% øremærkes til lokalarkivet og 25% til Hadsund Egns Museum.

Lise Andersen havde i sit udkast til §10 fjernes alle de forskellige % og mente, at det var bestyrelsens opgave at fordele midlerne.

På dette punkt var der også uenighed om, så der måtte endnu en afstemning til:

3 stemte for: at beholde den gamle opdeling. Resten af deltagerne for: Ikke at opdele.

Også omkring rettidig betaling af kontingentet var til debat: Nemlig betalingstidspunktet og restancer.

I dag kan man betale helt frem til generalforsamlingen og så have stemmeret.

Det mente flere ikke var holdbar så igen måtte der en afstemning til:

Dato for rettidig betaling af kontingent senest en dato (31. januar) fik 1 stemme.

Til generalforsamling og med stemmeret fik flertal.

7.:                        Fastsættelse af kontingent for 2018: De forbliver uændret fra 2017

8.:                        A: Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Dennis Lybech og Birthe Sauer.

                                                          Dennis Lybech er villig til genvalg og blev valgt.

                                                          Birthe Sauer ønskede ikke genvalg så i stede blev Birte Overgaard valgt.

                                                          Og da kasserer Mona Andersen ønskede at trække sig, blev Jonna Jacobsen valg.

                                                         

Valg af et bestyrelsesmedlem for to år vakant fra 2016 – da ingen kunne findes er

                                                          posten stadig vakant også i 2017.

                             B:                         Valg af to suppleanter:

På valg var Lene Grønbech Jacobsen, og blev genvalgt.

Birthe Nørdam Andersen blev valgt som anden suppleant.

                             C:                         Valg af revisor:

                                                          På valg var Jonna Jacobsen, man da hun blev valgt til bestyrelsen, blev hun afløst af

                                                          Ketty Overgaard, mens Hanne Vestergaard blev genvalgt.

9.:                                                     Eventuelt:

                                                          Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum vil inden

                                            generalforsamlingen starter orienter om fremtiden for samlingerne på

                                            Rosendal og Nordjyllands Historiske Museums øvrige museer/samlinger.

Lars Chr. Nørbach har som tidligere år givet tilsagn om at være dirigent såfremt

de fremmødte måtte ønske dette.

Museumsforeningen er vært ved kaffe/the og hjemmebag, der dog blev

indtaget mellem punkt 4 og 5.

REFERANT Hans Henrik Rasmussen

Lørdag 01-04-2017

Nye Overskrifter til vedtægter:

§ 1.                Navn og Hjemsted

§ 2.                Foreningen formål

§ 2.1              Foreningens Medlemskaber og samarbejdspartnere

§ 3.                Medlemmer

§ 4.                Generalforsamlingen

§ 5.                Ordinær generalforsamlings dagsroden

§ 6.                Generalforsamlingens beslutninger

§ 7.                Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.                Foreningens opgaver

§ 9.                Konstituering af bestyrelsen

§ 9.1              Forpligtigelser overfor Lokalhistoriske Arkiv

§ 10.              Kontingent

§ 11               Regnskab og formue

§ 12               Ændringer i vedtægter og opløsning

§ 13               Foreningens ophør

Ændret tekster til punkter på generalforsamlings dagsorden:

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Forelæggelse af budget og arbejdsplan (indeværende år)

5.      Indkomne forslag

6.      Fastsættelse af kontingent (følgende år)

7.      Valg

A: Valg af bestyrelsesmedlemmer - jvf. § 8

B: Valg af to bestyrelsessuppleanter – jvf. § 8

C: Valg af revisor og suppleant

8.      Eventuelt               

Referat af generalforsamling

i Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv

Onsdag 21. marts 2018 i Hadsund KulturCenter

Formand Dennis Lybech bød hjertelig velkommen til de fremmødte.

Han måtte med beklagelse meddele, at Lars Nørbach, der havde lovet at være dirigent, havde meldt afbud på grund af en studietur til London. Dorte Kook Lyngholm kunne desværre heller ikke være til stede.

Formand for Møllehistorisk Samling Lars Gynther blev spurgt og sagde ja til at påtage sig hvervet. Ingen havde noget at indvende imod det. Referent Birte Overgaard og Pia Karstens, i stedt for Hans Henrik Rasmussen, der på grund af en øjenoperation var forhindret.

2: Formanden aflagde beretning:

Efter to ekstra generalforsamlinger, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling i 2017 kom vi endelig i gang. Kun to af de ledige pladser ved sidste generalforsamling blev besat, nemlig Jonna Jacobsen, der trådte til i stedet for Mona Andersen og Birte Overgaard i stedet for Birthe Sauer.

Det var ikke muligt for bestyrelsen at redegøre for det meget mangelfulde regnskab, men revisorerne godkendte det efter grundig kontrol.

Ved konstitueringen blev Dennis Lybech formand, Jonna Jacobsen kasserer og Birte Overgaard sekretær. Bente Sauer menigt medlem.  Da vi ikke var fuldtallige valgte man, at suppleanterne kunne være med til bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Meget var uoverskueligt, men vi fik planlagt en del udstillinger: om kartofler i efterårsferien, og om adventskranse og julemærker i november. Begge dele sammen med Museet og Møllevennerne.

Samtidig arbejdes der på en udstilling sammen med Museet i sommerperioden. Den tager udgangspunkt i Vivebrogaardstenen. Udstillingen vil åbne d. 31. maj.

Vi har åbent på arkivet tirsdage kl. 14-16 og her i foråret er vi begyndt også at have åbent onsdage kl. 19-21.

Der kommer ikke mange, men en del, og alle har været interessante og gode at snakke med.

I efteråret fik vi en henvendelse om et barnehoved, der viste sig at være det manglende hoved til den tidligere så smukke figur i skolegården. Hovedet er nu i arkivets varetægt og Kim Nørdam Andersen arbejder på at finde en stenhugger samt midler til at få figuren restaureret.

Arkivet fik i efteråret 5.000 kr. fra Museumslegatet. De blev brugt til en udstillingsmontre i glas, som vi glæder os til at udstille ting og sager i.

For de 10.000 kr., vi fik først på året sidste år, er der købt en diktafon og udvidelse af vores computerprogram.

(Museumslegatet, der er startet af Tage Jespersen, bygger på penge fra bødkermester og cigarhandler Adolf Gade, hvis store samling af oldsager og antikviteter, kom til at udgøre kernen i det første museum i Hadsund.

Tage Jespersen fik samlet en del penge sammen og Egon Larsen, den første kustode, satte også penge i legatet. I dag er der ikke så meget tilbage.)

Dennis kunne så tilføje en meddelelse fra Lars Nørbach Via Dorte Kook Lyngholm:

Kære Dennis

Jeg hører fra Lars i London, at han havde overset jeres aftale omkring hans deltagelse i museumsforeningens generalforsamling i morgen. Det var ærgerligt - jeg håber, I har fundet en anden ordstyrer.

Desværre har jeg heller ikke selv mulighed for at medvirke. Men hvis du vil orientere forsamlingen omkring formaliteterne i forbindelse med arkivet, er status følgende:

Der er fra Kulturstyrelsen givet tilladelse til udskillelse af alle de arkivalier, vi ansøgte om. Det betyder, at museet har ret til at overdrage dem til jer som forening, som aftalt. Udskillelsen er dog ikke formelt foretaget endnu, bl.a. fordi vi fra museets side gerne ser, at I kommer godt i gang med Arkibas-registreringerne, før vi begynder at slette hele molevitten fra Regin.

I løbet af de kommende måneder tager vi også fat på arbejdet med at formalisere aftalerne med mellem museet og museumsforeningen – herunder driften af arkivet. Vi forventer i løbet af sommeren at indkalde bestyrelsen til et møde, så vi kan få styr på denne del af formaliteterne også.

Besvarer dette dine spørgsmål?

Ellers er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig.

De bedste hilsner

Dorte

Beretningen blev godkendt, efter at Lise Andersen havde fortalt historien om Museumslegatet, indføjet i parentes.

3.+ 4: Regnskab blev aflagt og forklaret.

Forsamlingen ønskede en mere overskuelig oversigt, adskilt i driftsregnskab, status og saldo.

Formanden forklarede, at det havde været meget vanskeligt at overtage regnskabet, og at disse vanskeligheder også lå til grund for det budget, der blev præsenteret.

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.

5: Ingen indkomne forslag.

6: Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. Godkendt.

7a. Bestyrelsesmedlemmer

Bente Sauer ønskede ikke genvalg.

Jonna Jacobsen ønskede ikke genvalg.

Vakant stilling.   

Altså der skulle vælges tre personer.

Bestyrelsen havde tilsagn fra Pia Karstens og Hans Henrik Rasmussen. Ketty Overgaard blev foreslået og sagde ja.

De tre blev valgt.

7b. suppleanter.

Lene Grønbech Knudsen indvilligede i at tage et år mere som suppleant.

Birthe Nørdam Andersen var ikke til stede og havde ikke sagt noget. Bestyrelsen skal spørge hende, og hvis hun siger nej, skal den selv finde en suppleant. Godkendt.

7c. revisorer og suppleant

Da Ketty Overgaard sagde ja til en bestyrelsespost, skulle der vælges en i stedet for hende.

Jørgen Ivan Jensen blev foreslået og valgt for 1 år.

Ronny Thomsen blev genvalgt for 2 år.

Hanne Vestergaard er revisorsuppleant.

8. evt.

Der blev spurgt om, hvem der er pedel. Der er ingen.

Lise Andersen forklarede, at Kommunen ejer bygningen og vi sidder til leje for 1 kr. om året. Museet har både den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Græsarealerne bliver slået, men vist ikke alle.

Det blev anbefalet, at der mellem museumsforeningen og møllehistorisk samling udarbejdes en anmodning til Kommunen om vedligeholdelse af udenoms arealerne, så de er indbydende for vore gæster.

Lars Gynther redegjorde for deres indsætning af nye vinduer og fortalte, at de venter besøg af arbejdstilsynet, og at der skal laves kontakt til Per Hadsund i Aalborg om tilsyn med hele området.

Lise Andersen spurgte, om vi har fået alt overdraget. Dertil måtte vi svare delvist. Den stationære pc virker ikke, og ind imellem kan vi ikke komme på internettet

Vi blev anbefalet at snakke med Jørgen Klostergaard.

Der blev talt for og imod hjemmeside, Facebook m.m.

Endelig blev referatet fra sidste års generalforsamling efterlyst. Det må ligge ved Hans Henrik Rasmussen.

Dirigent og Formand takkede for i aften.

Kaffe, kage og snak.

Referent Birte Overgaard/Pia Karstens 22-03-2018

Referat

Fra ordinær generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, Onsdag 30. marts 2016 kl. 19.00 på Hadsund KulturCenter.

Mødet startede med oplæg af direktør Lars Nørbach (LN) omkring besparelserne i Nordjyllands Historiske Museum (herefter NHM).

Det kom bl.a. frem, at Staten vil spare kr. 500.000,- og Aalborg kommune kr. ca. 350.000,- over de næste 4 år, hvilket også får betydning for Hadsund Egnssamlingen og Møllehistorisk Museum i Hadsund.

LN fortalte om de planer som er fremlagt for NHM bestyrelse.

I Hadsund betyder det, at museet på Rosendal blive ubemandet, så inspektør Rikke Bay at sagt op, hvilket også gælder for noget af personalet. Derfor ændres museet i Hadsund til et selvbetjeningsmuseum. (Ved ikke lige med Lise).

Besparelserne for NHM betyder kort: Mindre åbningstider, færre personaler, selvbetjening og hævet billetpriser.

Man har aldrig været begejstret for at modtage frivillig hjælp på museet, men det har nu ændret sig.

Derfor faldt snakken også på flere frivillige til at hjælpe med bla. kustodearbejdet. Samtidig er det også planen at oprette et udvalg under Museumsforeningen for Hadsund og Omegn (MFHO) der skal stå for oprettelse og drift af et lokalhistorisk arkiv på 1. sal.

Det kræver dog, at NHM overdrager alt papir- og fotomateriale i MFHO varetægt. Og det er NHM klar til.

Men det kræver også stor opbakning fra frivillige. Det er bestyrelsen for MFHO spændte på, om man kan finde.

Planen er at indkalde til et fælles møde med både medlemmer og andre interesserede for at oprette et udvalg der skal ”drive” Hadsund Lokalarkiv.

Dagsorden

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Aflæggelse af regnskab

4: forelæggelse af budget og arbejdsplan 2016

5: indkomne forslag

6: Fastsættelse af kontingent for 2017.

7: A: Valg af bestyrelsesmedlemmer

     B: Valg af 2 suppleanter

     C: Valg af revisorer og suppleanter

8: Evt.

Der var godt 35 medlemmer til stede ved generalforsamlingen

Ad 1.: Lars Nørbach blev valgt som dirigent og Hans Henrik Rasmussen som referent. Lars kunne oplyse af generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og gav orden videre til formand Dennis Lybech

Ad 2.: Se andet sted. Nyhedsbrev nr 6 - 2016

Ad 3.: Mona Andersen fremlagde rengskabet der udviste en overskud på kr. 7.375,-

          Indtægter kr. 25.595,- Udgifter kr. 18.220,-

Ad 4.: I henhold til omstændighederne med bl.a. til- og ombygning var der ikke et budget.

          Arbejdsplanen blev fremlagt af næstformand Birthe Sauer.

          Under dette punkt kom der ideer frem om nye tiltag, bl.a. om at holde børnefødselsdage på museet og rundtur på Visborggaard

           Ideen med børnefødselsdag stammer fra cirkusmuseet i Rold.

           Birthe opfordrede - som mange gang før - alle til at komme med ideer til nyt tiltag.

Ad 5.: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6.: Kontingent forbliver uændret:

          Enkelt medlem kr. 100,-

          Familie medlem kr. 150,-

                                                          Firma medlem kr. 500,-

Ad 7. a: Mona Andersen, Steen l. Madsen og Bente Sauer var på valg.

             Mona Andersen og Bente Sauer blev genvalgt men der lykkedes ikke at finde en afløser for Steen,

             Så bestyrelsen fik mandat til at fortsætte arbejder med kun 4 medlemmer.

Ad 7.b: Bente Sauer var villig til genvalg, mens Dorthe Munkhaus ikke ønskede at fortsætte.

            Bente var i forvejen indtrådt som afløser for Hans Henrik Rasmussen i bestyrelsen, og ville gerne fortsætte i bestyrelsen

            Lene Knudsen Grønhøj blev derfor valgt som suppleant.

Ad 7.c: Her blev Ronny Thomsen, Jonna Jacobsen genvalgt som revisorer og Hanne Vestergaard som suppleant.

Ad 8.:   Da oplægget fra Lars var meget fyldestgørende og ligeledes beretning, arbejdsplan og regnskab var det ikke noget kommentarer under dette punkt.

Efterfølgende viste Steen L. Madsen et lille udvalg af billeder og film og museumsforeningen var efterfølgende vært med kaffe/the og hjemmebag.

Hadsund 31.03.2016                                                       

 

Referat fra generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn,

Mandag 23. marts 2015 kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Aflæggelse af regnskab.
4.Forelæggelse af Budget og Arbejdsplan for 2015
5.Indkomne forslag. Havnø Mølles Venner anmoder og overdragelse af de formelle og juridiske ansvar samt om skødning fra os til dem.
6.Fastsættelse af kontingent for 2016
7.A: Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Dennis Lybech og Birthe Sauer, der begge er villige til genvalg.
B: Valg af suppleanter.
På valg er Maria Hürlimann og Dorthe Munkhaus. Maria ønsker ikke genvalg. Dorthe er villig til genvalg.
C: Valg af revisorsuppleant.
På valg er Hanne Vestergaard – er villig til genvalg.
8.Eventuelt
Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum deltager i generalforsamlingen og vil gerne være dirigent såfremt de fremmødte måtte ønske det.

Ad. 1: Lars Nørbach blev valgt og kunne konstatere over for de 32 fremmødte medlemmer, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, mens Hans Henrik Rasmussen blev valgt til referent.

Ad. 2: Formand Dennis Lybech havde også i år en fyldig beretning klar til medlemmerne som han valgte at læse op. Jørgen Klostergaard havde en bemærkning omkring Facebook, hvor vi i øjeblikker ”smider” en del foto ud af pressefotograf Marianne Andersen, for at få oplysninger om tid, sted, personer og begivenhed. Han mindede om copyright, men bestyrelsen har MAs accept. Beretningen ved godkendt.

Ad. 3: Regnskabet blev forelagt af kasserer Mona Andersen, Indtægter på 19.146,- og Udgifter på kr. 20.498,- og gav således et mindre underskud på kr. 1.352,- Status: Aktiver kr. 18.233,- Passiver kr. 8.283,- Formuekonto kr. 7,986,-
Regnskabet var revideret af revisorerne Ronny Thomsen og Jonna M. Jacobsen og blev godkendt af forsamlingen.

Ad. 4: Budget for 2015: balancerer med: Indtægter kr. 23.450,- Udgifter kr. 23.450,-
Arbejdsplan 2015: er udarbejdet af bestyrelsen med Birthe Sauer som tovholder og indeholdt rigtig mange punkter som bestyrelsen mener at medlemmerne gerne vi med på. Tovholderen sluttede med: - Vi er klar til at arbejde for Egnssamlingen – har I ikke lyst til at være med???? Underforstået at vi gerne ser medlemmernes deltagelse når vi kalder til samling af et eller andet projekt.
Hele Arbejdsplanen kan læses på vor hjemmeside.

Ad. 5: Havnø Mølles Venner anmoder generalforsamling om at tage stilling til overdragelse af det formelle og juridiske ansvar for Havnø Mølle til foreningen.
En om skødning fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn til Havnø Mølles Venner. Havnø Mølles Venner vil overtage Møllen som den forefindes på overtagelsesdagen med sammen klausuler som aftalen mellem MHO og Nordjysk Museum har for drift af møllen.

Alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af Havnø Mølles Venner.

Formanden orienterede forsamlingen om sagen suppleret af Birthe Sauer og kunne fortælle, at et flertal i bestyrelsen godkendte omskødning. Også Lars Nørbach og Jørgen Klostergaard fra Møllevennerne augmenterede godt for overdragelsen – da det jo reelt er dem, der også driver stedet og laver det hele på møllen.

Herefter var der flere gode spørgsmål til overdragelsen bla. Just Christensen som ville vide hvorfor der ikke var flertal i bestyrelsen. De mente ikke at det skulle være nu og er bekymret for, hvordan fremtiden ser ud for Egnssamlingen uden skødet, når det hele overdrages til Møllehistorist samling?

Hanne Vestergaard roste begge foreningen for initiativet til overdragelsen.

Forsamlingen stemte herefter for overdragelsen: For forslaget stemte 31 - Imod forslaget stemte 0 - Undlod at stemme: 1

Ad. 6: Fastsættelse af kontingent for 2016: Enkelt medlemskab blev hævet fra 90,- til 100,- kr.

Ad.7: A: Både Dennis Lybech og Birthe Sauer blev genvalgt.
B: Dorthe Munkhaus modtog genvalg mens Bente Sauer blev valgt i stedet for Maria.
C: Hanne Vestergaard blev genvalgt som revisor suppleant.
Hanne mente samtidig, at revisorerne skulle vælges på skift i fremtiden. Sagen er - at vi tidligere har haft en aut. revisor til at lave regnskabet, men da vedkommende fremover ønskede betaling for dette arbejde, besluttede man på sidste generalforsamling at spare dette beløb og selv foretage revisionen. Dengang blev Ronny Thomsen og Jonne M. Jacobsen valgt.

Ad. 8: Eventuelt.
Sekretæren havde en meddelelse fra grænseforeningen om en tur til Sydslesvig i dagene 12.-14. juni, hvor medlemmerne af Museumsforeningen er velkommen.
Interesserede kan kontakte Ib Skafte 7440 4175 eller Grete Skafte 6127 4175

Lars sluttede generalforsamlingen med en orientering om arbejde i NordMUS og fremtiden for afdelingerne i Hadsund.
Og her fik forsamlingen den fantastiske nyhed, at der nu tilgår Rosendal et Fondas på godt 2½ mio. kroner fra AP Møllers Fond til det store projekt med Møllehistorisk Samling og Egnssamlingen som Lise Andersen har udarbejdet sammen med personale, arkitekt, foreningerne i 2010 nu endelig bærer frugt.
Der var en stor tak og et kæmpe cado til Lise Andersen fra Lars og museumsforeningen som straks kvitterede med en stor flot buket blomster.

Lars sagde videre: Lise har arbejdet med masterplanen siden 2010 og søgt rigtig mange steder om støtte til projektet, både i arbejdstiden men så sandelig også i sin fritid.
Lige nu er der så 3,2 mio. kr. til projektet.

Næste skridt på Lises arbejde bliver nedsættelse af en arbejds-/byggegruppe med arkitekt, kommune, og andre implicerede grupper, så det endelige projekt kan komme i gang, og stå færdig til sæsonen 2016, sluttede Lars Nørbach med et smil på læberne. Håber det kan nås.

Så alt i alt blev det en betydelig hyggeligere generalforsamling end sidste år og en ny start for de to foreninger og museumsafdelinger.

Lars sluttede med at minde om, at det fremtidige arbejde med indretning, flytning og bygning af mellemfløjen bliver ”billigere” hvis de to foreningers medlemmer hjælper til med flytning og byggeri, hvilket Møllens Venner allerede nu har sagt ja til.
Det håber bestyrelsen for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn at deres medlemmer vil/kan.

Hadsund Syd
25.3.2015
Hans Henrik Rasmussen

 

Generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

Der indkaldes til generalforsamling med min. 14 dages varsel, ved annoncering i de lokale medier, eller ved direkte henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent og referent.
- Bestyrelsens beretning.
- Aflæggelse af regnskab.
- Forelæggelse af budget og arbejdsplan.
- Indkomne forslag.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af suppleanter.
- Valg af revisorer.
- Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Udvalgte referater kan hentes som PDF dokument ved klik...