Generalforsamlinger:

Referat af generalforsamlingen 2024

Formandens beretning 2024

Referat af generalforsamlingen 2023

Formandens beretning 2023

Referat af generalforsamlingen 2022

Referat af generalforsamlingen 2021

Formandens beretning 2020

 


 

Ældre referater:

 

Referat af generalforsamling

i Hadsund Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv, torsdag 21. marts 2019

 

1.

Formand Dennis Lybech bød velkommen til de fremmødte.

Just Christensen blev valgt til dirigent. Referent Pia Karstens.

Generalforsamling var lovlig indvarslet og kunne gå i gang.

2. Formanden aflagde beretning.

Året 2018 startede stille op i januar med et par møder i bestyrelsen samt i arkivgruppen.

I sensommeren 2017 havde vi drøftet med Museet, at vi ville lave en udstilling i 2018.

Udstillingen blev om oldtiden omkring Vive og nærmeste omegn og især Vivebrogaardstenen.Denne sten som har indhugget helleristninger blev fundet på Vivebrogaard da der skulle bygges nyt stuehus.

Birte Overgaard gjorde et stort stykke arbejde, ja alt for meget, så der måtte redigeres meget før museumslederen kunne godkende resultatet. Det blev til 7 udstillingsvægge, som blev stillet op på museet. Birte Overgaard var så heldig, at hun havde en kopi af netop Vivebrogaardstenen så den blev udstillet sammen med foto af den originale sten.

Udstillingen blev sat til den 31. maj, hvor Aksel Fagernæs fik lov at klippe snoren ind til netop denne udstilling. Aksel Fagernæs bor i dag på Vivebrogaard, som han ejer sammen med sine brødre. Udstillingen løb frem til Museets sæsonafslutning i september. Aksel Fagernæs fik ved afslutningen overdraget kopien af stenen så nu er kopien tilbage på Vivebrogaard.

Menighedsrådet i Vive havde drøftet om den originale sten skulle tilbage til Vive og det ville være en mulighed, men da den skal opbevares inde døre ville Menighedsrådet ikke sige ja, så den sag ligger stille indtil videre.

Den 31. maj ved åbning af udstillingen, fik Bestyrelsen i Museumsforeningen og Lokalhistorisk Arkiv officielt overdraget driften af Arkivet fra Nordjyllands Historiske Museum. Lars Christian Nørbak fra Nordmus overrakte officielt Arkivets drift til os. Borgmester Mogens Jespersen var også tilstede denne dag.

Vi havde jo i et par år puslet oppe på første sal med at kikke i diverse gamle papirer, flyttet lidt rundt på møblementet så det var nemmere at arbejde. Et stort stykke arbejde er der lavet.

Vi fik i 2018 et par brugte computere sponsoreret fra Hobro Bibliotek.

Vi var lang tid om at komme i gang digitalt, fordi internetforbindelsen drillede rigtig meget. Vi var opkoblet som gæst på Museets forbindelse, men det var meget ustabil. Det var ikke optimalt så bestyrelsen valgte den sikre, men også dyrere løsning, nemlig vores egen internetforbindelse. Det hjalp. Nu kunne vi komme i gang og optimismen var stor blandt de frivillige på første sal. Endelig kunne vi komme i gang med at registrere og arbejde på nettet.

Flere af de frivillige har været på kursus i 2018. Nogle har været på kursus i billedregistrering andre i registrering af journaler og i ledelse og samarbejde.

Vi er omkring 11 personer, som kommer på Arkivet, der i vinterperioden holder åben tirsdag 14-16 og onsdag 19-21. I sommerperioden holder vi også åben torsdag fra 14-16. Nogle gange er vi nok lidt for mange frivillige på samme tid, men så går snakken livligt om gamle dage.

Vi har valgt at holde lukket i juli, december og januar måned for personlig henvendelse, men vi er at træffe på både telefon og mail.

I foråret 2018 talte bestyrelsen om vi skulle finde på et arrangement hen over efterår og vinter, så det blev til fortællerværkstedets opstart.

Birte Overgaard lagde et stort stykke arbejde i at få fat i personer, som kunne og ville fortælle om deres liv og hvad de havde bedrevet det med.

Det blev startet op den 22. august. Først hørte vi Gerda Jensen fortælle om sit lange liv i Hadsund og job gennem mange år på Museet. Næste fortæller var Lis Larsen som også fortalte om sit liv og opvækst. David Biering fortalte om sin opvækst i Sydhavn i København og sin tid på Grønland. Ruth Høst fortalte om sit liv fra barndom, arbejdsliv og til sit nu pensionistliv. Bent Christensen fra Veddum fortalte om høst i gamle dage. Steen Madsen viste film fra Hadsund før og nu. Steen Thomsen fortalte om sin interesse for kunst og hvordan den opstod. Aage Vestergaards fortalte om sit mangeårige liv som Falckredder. Fortællerværkstedet sluttede efteråret af med Lise Andersen og Gerda Jensen som fortalte om juletraditioner i gamle dage og viste noget af Museets gamle juleting frem.

Fortællerværkstedet blev en succes. Det kan ses på besøgstallene, hvor der hen over hele året har været 459 personer inde og høre forskellige foredrag, inklusive deltagelse med Anders Riis som fortalte om sin bog om skibe på fjorden. I efteråret er fortællerværkstedet blev holdt hver anden uge, hvilket er lidt for ofte, men datoer og personer var planlagt frem til maj 2019 så vi har hold ved. Til efteråret bliver det kun ca. hver 4. uge.

I slutningen af november afholdt vi en jule klippe dag, hvor folk kunne komme og klippe julehjerter og andre juleting. Der var gløgg og æbleskiver på bordet og amerikansk lotteri. Der kom desværre ikke så mange. Vi konstaterede det sikkert skyldes der i den tid er mange arrangementer rundt omkring op til jul Vi har taget det til efterretning og finder på noget nyt næste gang.

I løbet af året har vi haft 46 henvendelser om meget forskelligt på telefon, mail og via Facebook.

Vi har haft 86 åbningstimer fra 1. maj til 1. december. De 11 frivillige personer har tilsammen lagt 1602 arbejdstimer på Arkivet.

Vi var heldige at få kr.18.000,- fra Museets støttefond til indkøb af en ny projekter til vores fælles mødelokale. Det beløb blev søgt sammen med Møllevennerne og projekter er ved at blive sat op.Vi har indkøbt nogle brugte stole til mødelokalet, ny printer til Arkivet, samt ny computer, ligeledes fra ovennævnte fond.

Vi har i 2019 ikke fået lov at bidrage med en udstilling på grund af Museumsinspektøren ikke har arbejdstid til at godkende projektet. Vi har dog fået lov at lave udstillinger på Museet med en dags varighed, for den skal ikke godkendes af Museumsinspektøren.

Vi har fået en aftale med Biblioteket, om at de gerne vil udstille noget for os.

På første sal som er Arkivet er vi til tider blevet noget udfordret, nå vi skulle registrere billeder, for det har vist sig at en del billeder må vi ikke have, da Museet har flere samlinger. Er billedet tilknyttet samlingen tilhører det museet.

Den sidste onsdag i måneden er slægtsforskerne i mødelokalet på Museet.

Marianne Andersen billeder, billeder her fra Hadsund og omegn blev der også kikket på henover efteråret. Hans Henrik Rasmussen er tovholder i det projekt. Der er pladser ledige så Hans kan kontaktes hvis nogen er interesseret.

Formanden sluttede sin beretning med at sige en stor tak til Birte Overgaard for hendes kæmpe arbejde for foreningen og ikke mindst for Arkivet, som har været hendes liv de sidste 2 år. Birte kunne ikke deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. Birte stiller ikke op til bestyrelsen igen, men hun vil gerne fortsætte med at være tovholder i fortællerværkstederne til efteråret. Ligeledes har vi aftalt med hende, at hun har kontakten til biblioteket for samarbejde angående udstillinger. Formanden ønskede Birte god bedring.

3+4 Aflæggelse af regnskab, budget og arbejdsplan for 2019

Regnskabet blev godkendt. Budget taget til efterretning.

Arbejdsplan: Fortællerværkstedet fortsætter. Vi fik overdraget et rum på første sal og det er ved at blive indrettet. Kasser med gl. Folkeblade skal flyttes fra containere bag Museet og op på Arkivet. Der kommer måske en udstilling på biblioteket. Billedaftener med Marianne Andersens billeder og filmaftener med Steen Madsen vil der være i 2019.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.

6. Fastsættelse af kontingent for 2020.

Det nuværende beløb på kr. 100 for enlige og kr. 150 for familie vil blive sat op til henholdsvis kr. 150 og kr. 200. Deri får man tillige 2 blade af Gl. Nyt tilsendt. Normalt koster Gl. Nyt kr. 35,- pr. stk.

7. Valg til bestyrelse

På valg var Dennis Lybech og modtog genvalg. Det blev han.

På valg var også Birte Overgaard som ikke ønskede genvalg.

Birthe Nørdam Andersen var blevet forslået af bestyrelsen og de tilstedeværende indvilligede i, at Birthe kom i bestyrelsen. Hans Henrik Rasmussen, Ketty Overgaard og Pia Karstens er først på valg i 2020.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hver 2. år. 2 i ulige år og 3 i lige år.

Suppleanter

Lene Grønbech var på valg og ønskede ikke genvalg

Christian Hagelskjær blev valgt til 1. suppleant

Torben Andersen blev valgt til 2. suppleant

Suppleanter er på valg hvert år

Revisorer

Ronni Thomsen blev genvalgt for 2 år

Jørgen Ivan Jensen blev genvalgt for 1 år (Jørgen Ivan Jensen er først på valg næste år)

Lene Grønbech blev valgt som revisorsuppleant for 1 år

8. Eventuelt

Der blev efterspurgt stålreoler til Arkivet og forsamlingen kom med forslag, hvor sådanne eventuelt kunne skaffes.

Fru Inge Lund forespurgte om der ikke kunne blive arrangeret busture. Det vil bestyrelsen se på og vi håber på det vil kunne lade sig gøre.

Lene Grønbech havde i budgettet en bemærkning til regnskabet, og formanden kunne fortælle at Museumsforeningen og Lokalhistorisk Arkiv havde betalt for at få lavet gulvet i vaskerummet på Museet. En gammel aftale mellem Museet og Museumsforeningen og Lokalhistorisk Arkiv.

Dirigent og Formand takkede for i aften.

Derefter var der kaffe, øl/sodavand, kage og snak.

Referent Pia Karstens

Hadsund 26.03.2019

 

 

 

Her bringer vi referat-notat fra generalforsamlings 2017 + efterfulgt af referat fra generalforsamlingen 2018:

NOTAT-ARK Nr. 2 fra generalforsamling 29-03-2017

Der var 29 deltagere i alt.

LN fortalte om Regan Vest, Kold Krig og 2-3 ansatte til at varetage projektet.

1.:                        DL takkede Lars for indledningen og forsamlings valgte LN til ordstyrer og HHR til referant.

2.:                        Beretning af Dennis L – blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger

3.:                        Regnskabet balancerede med 39.383,- i indtægter og 25.320,- og et overskud på 14.158

                             Regnskabet indeholdt en diverse post på udgiftssiden den undrede flere af deltagerne bl.a. Hanne

                             Vestergaard.

Men da der også var et tilsvarende stort beløb på indtægtssiden, var det ikke så mærkeligt, udgiften

var brugt til et nyt køkken på museet - og indtægten, som ingen undrede sig over, var returbetaling for

samme køkken.

Status manglede også i regnskabet. Men det skyldtes en teknisk fejl i kassererens PC’er.

Status vedlægges referatet når det udsendes.

4.:                        Budgettet balancerede med kr. 27.500,- . Her undrede Hanne Vestergaard sig igen over et

                             beløb, en diverse udgift på kr. 19.800,- Til den kunne formanden kun sige, at de var afsat til

                             udgifter i forbindelse med oprettelsen af lokalarkivet, til bl.a. en bærbar PD’er

                             Arbejdsplan for 2017. Her var man ikke nået så langt endnu, da tiden fremover i første

omgang skal bruge på Lokalarkivet, men formanden efterlyste personer til at holde foredrag,

ved de gåture rundt i byen som man gerne vil arrangerer.

5.:                        Da Museumsforeningen for Hadsund og Omegn skal sammenlægges med et lokalarkiv,

                             havde Birthe Sauer arbejdet med nye vedtægtsændringer til den nye forening:

Hadsund Museumsforening og Lokal Historiske Arkiv.

6.:                        Indkomne forslag: De blev vise til bl.a. Lise Andersen, der med sin store viden omkring museumsarbejde og de forskellig myndigheder bl.a. SAL straks kunne se, at de var meget manglefulde.

Lise satte sig derfor ned og ændrede og rettede vedtægterne til, så de nu danner baggrund til de nye vedtægter, som blev forelagt til godkendelse.

Men så nemt skulle forsamlingen Ikke slippe, for det var der flere kommentarer til:

§3 Medlemmer: her ville Just Christensen gerne vide om et familiemedlemsskab ikke skulle have 2 stemmer, eller om der kun var en stemme på medlemskab?

Det gav en længere debat og måtte til afstemning, hvor 14 stemte for en stemmeret og 8 stemte for to.

§10 Kontingent: Her var fordelingen af kontingentet til debat, særlig opdelingen hvor 50% er øremærket til brug i forbindelse med foreningens drift. De øvrige 50% er del i to hvor 25% øremærkes til lokalarkivet og 25% til Hadsund Egns Museum.

Lise Andersen havde i sit udkast til §10 fjernes alle de forskellige % og mente, at det var bestyrelsens opgave at fordele midlerne.

På dette punkt var der også uenighed om, så der måtte endnu en afstemning til:

3 stemte for: at beholde den gamle opdeling. Resten af deltagerne for: Ikke at opdele.

Også omkring rettidig betaling af kontingentet var til debat: Nemlig betalingstidspunktet og restancer.

I dag kan man betale helt frem til generalforsamlingen og så have stemmeret.

Det mente flere ikke var holdbar så igen måtte der en afstemning til:

Dato for rettidig betaling af kontingent senest en dato (31. januar) fik 1 stemme.

Til generalforsamling og med stemmeret fik flertal.

7.:                        Fastsættelse af kontingent for 2018: De forbliver uændret fra 2017

8.:                        A: Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Dennis Lybech og Birthe Sauer.

                                                          Dennis Lybech er villig til genvalg og blev valgt.

                                                          Birthe Sauer ønskede ikke genvalg så i stede blev Birte Overgaard valgt.

                                                          Og da kasserer Mona Andersen ønskede at trække sig, blev Jonna Jacobsen valg.

                                                         

Valg af et bestyrelsesmedlem for to år vakant fra 2016 – da ingen kunne findes er

                                                          posten stadig vakant også i 2017.

                             B:                         Valg af to suppleanter:

På valg var Lene Grønbech Jacobsen, og blev genvalgt.

Birthe Nørdam Andersen blev valgt som anden suppleant.

                             C:                         Valg af revisor:

                                                          På valg var Jonna Jacobsen, man da hun blev valgt til bestyrelsen, blev hun afløst af

                                                          Ketty Overgaard, mens Hanne Vestergaard blev genvalgt.

9.:                                                     Eventuelt:

                                                          Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum vil inden

                                            generalforsamlingen starter orienter om fremtiden for samlingerne på

                                            Rosendal og Nordjyllands Historiske Museums øvrige museer/samlinger.

Lars Chr. Nørbach har som tidligere år givet tilsagn om at være dirigent såfremt

de fremmødte måtte ønske dette.

Museumsforeningen er vært ved kaffe/the og hjemmebag, der dog blev

indtaget mellem punkt 4 og 5.

REFERANT Hans Henrik Rasmussen

Lørdag 01-04-2017

Nye Overskrifter til vedtægter:

§ 1.                Navn og Hjemsted

§ 2.                Foreningen formål

§ 2.1              Foreningens Medlemskaber og samarbejdspartnere

§ 3.                Medlemmer

§ 4.                Generalforsamlingen

§ 5.                Ordinær generalforsamlings dagsroden

§ 6.                Generalforsamlingens beslutninger

§ 7.                Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.                Foreningens opgaver

§ 9.                Konstituering af bestyrelsen

§ 9.1              Forpligtigelser overfor Lokalhistoriske Arkiv

§ 10.              Kontingent

§ 11               Regnskab og formue

§ 12               Ændringer i vedtægter og opløsning

§ 13               Foreningens ophør

Ændret tekster til punkter på generalforsamlings dagsorden:

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Forelæggelse af budget og arbejdsplan (indeværende år)

5.      Indkomne forslag

6.      Fastsættelse af kontingent (følgende år)

7.      Valg

A: Valg af bestyrelsesmedlemmer - jvf. § 8

B: Valg af to bestyrelsessuppleanter – jvf. § 8

C: Valg af revisor og suppleant

8.      Eventuelt               

Referat af generalforsamling

i Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv

Onsdag 21. marts 2018 i Hadsund KulturCenter

Formand Dennis Lybech bød hjertelig velkommen til de fremmødte.

Han måtte med beklagelse meddele, at Lars Nørbach, der havde lovet at være dirigent, havde meldt afbud på grund af en studietur til London. Dorte Kook Lyngholm kunne desværre heller ikke være til stede.

Formand for Møllehistorisk Samling Lars Gynther blev spurgt og sagde ja til at påtage sig hvervet. Ingen havde noget at indvende imod det. Referent Birte Overgaard og Pia Karstens, i stedt for Hans Henrik Rasmussen, der på grund af en øjenoperation var forhindret.

2: Formanden aflagde beretning:

Efter to ekstra generalforsamlinger, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling i 2017 kom vi endelig i gang. Kun to af de ledige pladser ved sidste generalforsamling blev besat, nemlig Jonna Jacobsen, der trådte til i stedet for Mona Andersen og Birte Overgaard i stedet for Birthe Sauer.

Det var ikke muligt for bestyrelsen at redegøre for det meget mangelfulde regnskab, men revisorerne godkendte det efter grundig kontrol.

Ved konstitueringen blev Dennis Lybech formand, Jonna Jacobsen kasserer og Birte Overgaard sekretær. Bente Sauer menigt medlem.  Da vi ikke var fuldtallige valgte man, at suppleanterne kunne være med til bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Meget var uoverskueligt, men vi fik planlagt en del udstillinger: om kartofler i efterårsferien, og om adventskranse og julemærker i november. Begge dele sammen med Museet og Møllevennerne.

Samtidig arbejdes der på en udstilling sammen med Museet i sommerperioden. Den tager udgangspunkt i Vivebrogaardstenen. Udstillingen vil åbne d. 31. maj.

Vi har åbent på arkivet tirsdage kl. 14-16 og her i foråret er vi begyndt også at have åbent onsdage kl. 19-21.

Der kommer ikke mange, men en del, og alle har været interessante og gode at snakke med.

I efteråret fik vi en henvendelse om et barnehoved, der viste sig at være det manglende hoved til den tidligere så smukke figur i skolegården. Hovedet er nu i arkivets varetægt og Kim Nørdam Andersen arbejder på at finde en stenhugger samt midler til at få figuren restaureret.

Arkivet fik i efteråret 5.000 kr. fra Museumslegatet. De blev brugt til en udstillingsmontre i glas, som vi glæder os til at udstille ting og sager i.

For de 10.000 kr., vi fik først på året sidste år, er der købt en diktafon og udvidelse af vores computerprogram.

(Museumslegatet, der er startet af Tage Jespersen, bygger på penge fra bødkermester og cigarhandler Adolf Gade, hvis store samling af oldsager og antikviteter, kom til at udgøre kernen i det første museum i Hadsund.

Tage Jespersen fik samlet en del penge sammen og Egon Larsen, den første kustode, satte også penge i legatet. I dag er der ikke så meget tilbage.)

Dennis kunne så tilføje en meddelelse fra Lars Nørbach Via Dorte Kook Lyngholm:

Kære Dennis

Jeg hører fra Lars i London, at han havde overset jeres aftale omkring hans deltagelse i museumsforeningens generalforsamling i morgen. Det var ærgerligt - jeg håber, I har fundet en anden ordstyrer.

Desværre har jeg heller ikke selv mulighed for at medvirke. Men hvis du vil orientere forsamlingen omkring formaliteterne i forbindelse med arkivet, er status følgende:

Der er fra Kulturstyrelsen givet tilladelse til udskillelse af alle de arkivalier, vi ansøgte om. Det betyder, at museet har ret til at overdrage dem til jer som forening, som aftalt. Udskillelsen er dog ikke formelt foretaget endnu, bl.a. fordi vi fra museets side gerne ser, at I kommer godt i gang med Arkibas-registreringerne, før vi begynder at slette hele molevitten fra Regin.

I løbet af de kommende måneder tager vi også fat på arbejdet med at formalisere aftalerne med mellem museet og museumsforeningen – herunder driften af arkivet. Vi forventer i løbet af sommeren at indkalde bestyrelsen til et møde, så vi kan få styr på denne del af formaliteterne også.

Besvarer dette dine spørgsmål?

Ellers er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig.

De bedste hilsner

Dorte

Beretningen blev godkendt, efter at Lise Andersen havde fortalt historien om Museumslegatet, indføjet i parentes.

3.+ 4: Regnskab blev aflagt og forklaret.

Forsamlingen ønskede en mere overskuelig oversigt, adskilt i driftsregnskab, status og saldo.

Formanden forklarede, at det havde været meget vanskeligt at overtage regnskabet, og at disse vanskeligheder også lå til grund for det budget, der blev præsenteret.

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.

5: Ingen indkomne forslag.

6: Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. Godkendt.

7a. Bestyrelsesmedlemmer

Bente Sauer ønskede ikke genvalg.

Jonna Jacobsen ønskede ikke genvalg.

Vakant stilling.   

Altså der skulle vælges tre personer.

Bestyrelsen havde tilsagn fra Pia Karstens og Hans Henrik Rasmussen. Ketty Overgaard blev foreslået og sagde ja.

De tre blev valgt.

7b. suppleanter.

Lene Grønbech Knudsen indvilligede i at tage et år mere som suppleant.

Birthe Nørdam Andersen var ikke til stede og havde ikke sagt noget. Bestyrelsen skal spørge hende, og hvis hun siger nej, skal den selv finde en suppleant. Godkendt.

7c. revisorer og suppleant

Da Ketty Overgaard sagde ja til en bestyrelsespost, skulle der vælges en i stedet for hende.

Jørgen Ivan Jensen blev foreslået og valgt for 1 år.

Ronny Thomsen blev genvalgt for 2 år.

Hanne Vestergaard er revisorsuppleant.

8. evt.

Der blev spurgt om, hvem der er pedel. Der er ingen.

Lise Andersen forklarede, at Kommunen ejer bygningen og vi sidder til leje for 1 kr. om året. Museet har både den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Græsarealerne bliver slået, men vist ikke alle.

Det blev anbefalet, at der mellem museumsforeningen og møllehistorisk samling udarbejdes en anmodning til Kommunen om vedligeholdelse af udenoms arealerne, så de er indbydende for vore gæster.

Lars Gynther redegjorde for deres indsætning af nye vinduer og fortalte, at de venter besøg af arbejdstilsynet, og at der skal laves kontakt til Per Hadsund i Aalborg om tilsyn med hele området.

Lise Andersen spurgte, om vi har fået alt overdraget. Dertil måtte vi svare delvist. Den stationære pc virker ikke, og ind imellem kan vi ikke komme på internettet

Vi blev anbefalet at snakke med Jørgen Klostergaard.

Der blev talt for og imod hjemmeside, Facebook m.m.

Endelig blev referatet fra sidste års generalforsamling efterlyst. Det må ligge ved Hans Henrik Rasmussen.

Dirigent og Formand takkede for i aften.

Kaffe, kage og snak.

Referent Birte Overgaard/Pia Karstens 22-03-2018

Referat

Fra ordinær generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, Onsdag 30. marts 2016 kl. 19.00 på Hadsund KulturCenter.

Mødet startede med oplæg af direktør Lars Nørbach (LN) omkring besparelserne i Nordjyllands Historiske Museum (herefter NHM).

Det kom bl.a. frem, at Staten vil spare kr. 500.000,- og Aalborg kommune kr. ca. 350.000,- over de næste 4 år, hvilket også får betydning for Hadsund Egnssamlingen og Møllehistorisk Museum i Hadsund.

LN fortalte om de planer som er fremlagt for NHM bestyrelse.

I Hadsund betyder det, at museet på Rosendal blive ubemandet, så inspektør Rikke Bay at sagt op, hvilket også gælder for noget af personalet. Derfor ændres museet i Hadsund til et selvbetjeningsmuseum. (Ved ikke lige med Lise).

Besparelserne for NHM betyder kort: Mindre åbningstider, færre personaler, selvbetjening og hævet billetpriser.

Man har aldrig været begejstret for at modtage frivillig hjælp på museet, men det har nu ændret sig.

Derfor faldt snakken også på flere frivillige til at hjælpe med bla. kustodearbejdet. Samtidig er det også planen at oprette et udvalg under Museumsforeningen for Hadsund og Omegn (MFHO) der skal stå for oprettelse og drift af et lokalhistorisk arkiv på 1. sal.

Det kræver dog, at NHM overdrager alt papir- og fotomateriale i MFHO varetægt. Og det er NHM klar til.

Men det kræver også stor opbakning fra frivillige. Det er bestyrelsen for MFHO spændte på, om man kan finde.

Planen er at indkalde til et fælles møde med både medlemmer og andre interesserede for at oprette et udvalg der skal ”drive” Hadsund Lokalarkiv.

Dagsorden

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Aflæggelse af regnskab

4: forelæggelse af budget og arbejdsplan 2016

5: indkomne forslag

6: Fastsættelse af kontingent for 2017.

7: A: Valg af bestyrelsesmedlemmer

     B: Valg af 2 suppleanter

     C: Valg af revisorer og suppleanter

8: Evt.

Der var godt 35 medlemmer til stede ved generalforsamlingen

Ad 1.: Lars Nørbach blev valgt som dirigent og Hans Henrik Rasmussen som referent. Lars kunne oplyse af generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og gav orden videre til formand Dennis Lybech

Ad 2.: Se andet sted. Nyhedsbrev nr 6 - 2016

Ad 3.: Mona Andersen fremlagde rengskabet der udviste en overskud på kr. 7.375,-

          Indtægter kr. 25.595,- Udgifter kr. 18.220,-

Ad 4.: I henhold til omstændighederne med bl.a. til- og ombygning var der ikke et budget.

          Arbejdsplanen blev fremlagt af næstformand Birthe Sauer.

          Under dette punkt kom der ideer frem om nye tiltag, bl.a. om at holde børnefødselsdage på museet og rundtur på Visborggaard

           Ideen med børnefødselsdag stammer fra cirkusmuseet i Rold.

           Birthe opfordrede - som mange gang før - alle til at komme med ideer til nyt tiltag.

Ad 5.: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6.: Kontingent forbliver uændret:

          Enkelt medlem kr. 100,-

          Familie medlem kr. 150,-

                                                          Firma medlem kr. 500,-

Ad 7. a: Mona Andersen, Steen l. Madsen og Bente Sauer var på valg.

             Mona Andersen og Bente Sauer blev genvalgt men der lykkedes ikke at finde en afløser for Steen,

             Så bestyrelsen fik mandat til at fortsætte arbejder med kun 4 medlemmer.

Ad 7.b: Bente Sauer var villig til genvalg, mens Dorthe Munkhaus ikke ønskede at fortsætte.

            Bente var i forvejen indtrådt som afløser for Hans Henrik Rasmussen i bestyrelsen, og ville gerne fortsætte i bestyrelsen

            Lene Knudsen Grønhøj blev derfor valgt som suppleant.

Ad 7.c: Her blev Ronny Thomsen, Jonna Jacobsen genvalgt som revisorer og Hanne Vestergaard som suppleant.

Ad 8.:   Da oplægget fra Lars var meget fyldestgørende og ligeledes beretning, arbejdsplan og regnskab var det ikke noget kommentarer under dette punkt.

Efterfølgende viste Steen L. Madsen et lille udvalg af billeder og film og museumsforeningen var efterfølgende vært med kaffe/the og hjemmebag.

Hadsund 31.03.2016                                                       

 

Referat fra generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn,

Mandag 23. marts 2015 kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Aflæggelse af regnskab.
4.Forelæggelse af Budget og Arbejdsplan for 2015
5.Indkomne forslag. Havnø Mølles Venner anmoder og overdragelse af de formelle og juridiske ansvar samt om skødning fra os til dem.
6.Fastsættelse af kontingent for 2016
7.A: Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Dennis Lybech og Birthe Sauer, der begge er villige til genvalg.
B: Valg af suppleanter.
På valg er Maria Hürlimann og Dorthe Munkhaus. Maria ønsker ikke genvalg. Dorthe er villig til genvalg.
C: Valg af revisorsuppleant.
På valg er Hanne Vestergaard – er villig til genvalg.
8.Eventuelt
Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum deltager i generalforsamlingen og vil gerne være dirigent såfremt de fremmødte måtte ønske det.

Ad. 1: Lars Nørbach blev valgt og kunne konstatere over for de 32 fremmødte medlemmer, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, mens Hans Henrik Rasmussen blev valgt til referent.

Ad. 2: Formand Dennis Lybech havde også i år en fyldig beretning klar til medlemmerne som han valgte at læse op. Jørgen Klostergaard havde en bemærkning omkring Facebook, hvor vi i øjeblikker ”smider” en del foto ud af pressefotograf Marianne Andersen, for at få oplysninger om tid, sted, personer og begivenhed. Han mindede om copyright, men bestyrelsen har MAs accept. Beretningen ved godkendt.

Ad. 3: Regnskabet blev forelagt af kasserer Mona Andersen, Indtægter på 19.146,- og Udgifter på kr. 20.498,- og gav således et mindre underskud på kr. 1.352,- Status: Aktiver kr. 18.233,- Passiver kr. 8.283,- Formuekonto kr. 7,986,-
Regnskabet var revideret af revisorerne Ronny Thomsen og Jonna M. Jacobsen og blev godkendt af forsamlingen.

Ad. 4: Budget for 2015: balancerer med: Indtægter kr. 23.450,- Udgifter kr. 23.450,-
Arbejdsplan 2015: er udarbejdet af bestyrelsen med Birthe Sauer som tovholder og indeholdt rigtig mange punkter som bestyrelsen mener at medlemmerne gerne vi med på. Tovholderen sluttede med: - Vi er klar til at arbejde for Egnssamlingen – har I ikke lyst til at være med???? Underforstået at vi gerne ser medlemmernes deltagelse når vi kalder til samling af et eller andet projekt.
Hele Arbejdsplanen kan læses på vor hjemmeside.

Ad. 5: Havnø Mølles Venner anmoder generalforsamling om at tage stilling til overdragelse af det formelle og juridiske ansvar for Havnø Mølle til foreningen.
En om skødning fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn til Havnø Mølles Venner. Havnø Mølles Venner vil overtage Møllen som den forefindes på overtagelsesdagen med sammen klausuler som aftalen mellem MHO og Nordjysk Museum har for drift af møllen.

Alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af Havnø Mølles Venner.

Formanden orienterede forsamlingen om sagen suppleret af Birthe Sauer og kunne fortælle, at et flertal i bestyrelsen godkendte omskødning. Også Lars Nørbach og Jørgen Klostergaard fra Møllevennerne augmenterede godt for overdragelsen – da det jo reelt er dem, der også driver stedet og laver det hele på møllen.

Herefter var der flere gode spørgsmål til overdragelsen bla. Just Christensen som ville vide hvorfor der ikke var flertal i bestyrelsen. De mente ikke at det skulle være nu og er bekymret for, hvordan fremtiden ser ud for Egnssamlingen uden skødet, når det hele overdrages til Møllehistorist samling?

Hanne Vestergaard roste begge foreningen for initiativet til overdragelsen.

Forsamlingen stemte herefter for overdragelsen: For forslaget stemte 31 - Imod forslaget stemte 0 - Undlod at stemme: 1

Ad. 6: Fastsættelse af kontingent for 2016: Enkelt medlemskab blev hævet fra 90,- til 100,- kr.

Ad.7: A: Både Dennis Lybech og Birthe Sauer blev genvalgt.
B: Dorthe Munkhaus modtog genvalg mens Bente Sauer blev valgt i stedet for Maria.
C: Hanne Vestergaard blev genvalgt som revisor suppleant.
Hanne mente samtidig, at revisorerne skulle vælges på skift i fremtiden. Sagen er - at vi tidligere har haft en aut. revisor til at lave regnskabet, men da vedkommende fremover ønskede betaling for dette arbejde, besluttede man på sidste generalforsamling at spare dette beløb og selv foretage revisionen. Dengang blev Ronny Thomsen og Jonne M. Jacobsen valgt.

Ad. 8: Eventuelt.
Sekretæren havde en meddelelse fra grænseforeningen om en tur til Sydslesvig i dagene 12.-14. juni, hvor medlemmerne af Museumsforeningen er velkommen.
Interesserede kan kontakte Ib Skafte 7440 4175 eller Grete Skafte 6127 4175

Lars sluttede generalforsamlingen med en orientering om arbejde i NordMUS og fremtiden for afdelingerne i Hadsund.
Og her fik forsamlingen den fantastiske nyhed, at der nu tilgår Rosendal et Fondas på godt 2½ mio. kroner fra AP Møllers Fond til det store projekt med Møllehistorisk Samling og Egnssamlingen som Lise Andersen har udarbejdet sammen med personale, arkitekt, foreningerne i 2010 nu endelig bærer frugt.
Der var en stor tak og et kæmpe cado til Lise Andersen fra Lars og museumsforeningen som straks kvitterede med en stor flot buket blomster.

Lars sagde videre: Lise har arbejdet med masterplanen siden 2010 og søgt rigtig mange steder om støtte til projektet, både i arbejdstiden men så sandelig også i sin fritid.
Lige nu er der så 3,2 mio. kr. til projektet.

Næste skridt på Lises arbejde bliver nedsættelse af en arbejds-/byggegruppe med arkitekt, kommune, og andre implicerede grupper, så det endelige projekt kan komme i gang, og stå færdig til sæsonen 2016, sluttede Lars Nørbach med et smil på læberne. Håber det kan nås.

Så alt i alt blev det en betydelig hyggeligere generalforsamling end sidste år og en ny start for de to foreninger og museumsafdelinger.

Lars sluttede med at minde om, at det fremtidige arbejde med indretning, flytning og bygning af mellemfløjen bliver ”billigere” hvis de to foreningers medlemmer hjælper til med flytning og byggeri, hvilket Møllens Venner allerede nu har sagt ja til.
Det håber bestyrelsen for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn at deres medlemmer vil/kan.

Hadsund Syd
25.3.2015
Hans Henrik Rasmussen

 

Generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

Der indkaldes til generalforsamling med min. 14 dages varsel, ved annoncering i de lokale medier, eller ved direkte henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent og referent.
- Bestyrelsens beretning.
- Aflæggelse af regnskab.
- Forelæggelse af budget og arbejdsplan.
- Indkomne forslag.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af suppleanter.
- Valg af revisorer.
- Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Udvalgte referater kan hentes som PDF dokument ved klik...